Tbs_Page_logo2.jpg
 

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI

1. Informacja ogólna o Spółce.

1.1. Nazwa i siedziba.
Pełna nazwa Spółki brzmi Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą jest miasto Ostrów Mazowiecka ul. Kościuszki 20.

1.2. Utworzenie Spółki.
Spółka została powołana do życia w dniu 18.02.2004 r. Aktem założycielskim sporządzonym przez notariusz Dorotę Tarnas  (Rep.A NR  912\2004). Akt  notarialny podpisał Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Pan Mieczysław Szymalski realizując uchwałę Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XI/58/2003 z dnia 21 października 2003 roku w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dnia 25.02.2004 r. Ministerstwo Infrastruktury wydało Decyzję Nr 377 zatwierdzającą Akt Założycielski Spółki .

1.3. Miejsce rejestracji.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XXI Wydziału Gospodarczego z dnia 20.05.2004 roku, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000203280.

1.4. Przepisy, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Spółka.
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego(Dz. U. z 2000 roku, Nr98, poz. 1070, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz. U. Nr 71, Poz. 733, z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami).

1.5. Podstawowe dane Spółki

  • REGON  551321789
  • NIP: 759-160-90-43.
  • Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  • Spółka pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej jest jednoosobową spółką.
  • Organem załorzycielskim Spółki jest miasto Ostrów Mazowiecka ze 100% kapitałem.
  • Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
  • Funkcję prezesa pełni: Mariusz Pieńkos.
  • Sposób zarządzania Spółką określa  umowa spółki i regulaminy wewnętrzne.


1.6. Przedmiot działalności.

Przedmiot działalności spółki zawarty jest szczegółowo w par. 5 części II Aktu założycielskiego spółki.


2. Organizacja Spółki.

Organami Spółki są:
jednoosobowe Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd.
Spółka ma dwa działy organizacyjne, których kierownicy podlegają bezpośrednio Zarządowi:
-    Dział Finansowo- Księgowy, podporządkowany Głównej Księgowej;
-    Dział Administracji Budynków Mieszkalnych, podporządkowany Kierownikowi.

W dziale ABM pracują :
-    administratorzy,
-    grupa konserwacyjna,
-    grupa sprzątająca.

 

 

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu