Tbs_Page_logo2.jpg
 

Zasady wynajmowania mieszkań

 w zasobach T.B.S. w Ostrowi Maz. Sp. z o.o.

 

                                                                                §1

 

Mieszkania stanowiące zasób mieszkaniowy Spółki mogą być wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym, przy spełnieniu przez nie następujących warunków:

 

1. Osoby te w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości ,osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu
prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w
innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada
tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z
podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca zasobów Spółki , w których
znajduje się lokal, o którego wynajem ubiega się ta osoba,
3. Wysokość dochodu gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,30
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia
umowy najmu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o więcej niż:
a) 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
                                                                               § 2
W pierwszej kolejności umowy najmu zawiera się z osobami spełniającymi warunki określone w §1 wskazanymi przez
podmioty, które zawarły ze Spółką umowy o partycypacji w kosztach budowy mieszkań. O pierwszeństwie w wynajęciu
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Spółki decyduje wielkość partycypacji.
                                                                               § 3
Oprócz osób wymienionych w §2, pierwszeństwo w wynajęciu lokalu mieszkalnego w zasobach Spółki przysługuje osobom,
których miesięczny dochód w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku, w przeliczeniu na członka gospodarstwa
domowego, przekracza w gospodarstwach jednoosobowych 160% , a w pozostałych gospodarstwach 120% najniższej
emerytury z ostatniego kwartału przed złożeniem w Spółce wniosku o wynajem mieszkania , w tym w szczególności:
1. Osobom, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje są niezbędne
dla gminy na terenie której Spółka posiada lokale mieszkalne.
2. Najemcom zajmującym samodzielne lokale mieszkalne w zasobach komunalnych gminy , w której Spółka
wynajmuje lokale mieszkalne, którzy zobowiążą się pozostawić do dyspozycji tej gminy dotychczas zajmowane
mieszkanie,
3. Najemcom lokali położonych w budynkach przeznaczonych do wyburzenia,
4. Osobom zamieszkującym w lokalach nadmiernie zagęszczonych w rozumieniu przepisów właściwej ustawy
regulującej zasady najmu lokali mieszkalnych,
5. Osobom mieszkającym w domach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych albo w lokalach
stanowiących własność tych osób, w których stosunek najmu został nawiązany na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych o ich przydziale lub został nawiązany na podstawie innego tytułu prawnego,
wydanego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej gospodarki lokalami,
6. Osobom posiadającym przez okres co najmniej dwóch lat, udokumentowane miejsce zamieszkania lub pracy,
7. Osobom opuszczającym domy dziecka, rodzinne domy dziecka lub rodziny zastępcze,
                                                                                  § 4
Przez osoby, o których mowa w §3 w § pkt.3-7 należy rozumieć osoby posiadające odpowiednio lokal mieszkalny lub
miejsce zamieszkania na terenie gminy, w której Spółka posiada zasoby mieszkaniowe.
                                                                                  § 5
Wnioski o wynajęcie mieszkania składane w Spółce będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki.
                                                                                  § 6
Członkami wyżej wymienionej Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.
                                                                                  § 7
Wnioski o wynajęcie mieszkania składane są w siedzibie Spółki na formularzu ustalonym przez Spółkę, w terminie
określonym przez jej Zarząd.
                                                                                  § 8
Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki na
okres 14 dni.
                                                                                  § 9
Osoby, których wnioski o wynajęcie mieszkania, nie zostały uwzględnione, mogą składać odwołania do Rady Nadzorczej
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia listy.
                                                                                 § 10
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokali podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników
Towarzystwa.
                                                                                 § 11
Z osobami zakwalifikowanymi i umieszczonymi na ostatecznej liście najemców zawarte zostaną umowy najmu lokalu
mieszkalnego.
                                                                                 § 12
Spółka odmówi zawarcia umowy najmu lokalu, jeżeli dochód najemcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania,
przekroczy w dniu zawarcia umowy najmu wysokość określoną w § 1 pkt.3.
                                                                                 § 13
Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu w wysokości nie przekraczającej
12 ( dwunasto ) krotności miesięcznego czynszu za dany lokal , obliczonego według stawek obowiązujących w dniu
zawarcia umowy najmu.
                                                                                 § 14
W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu , kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia
opróżnienia lokalu.
                                                                                 § 15
Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu
obowiązującego w tym dniu i liczby , która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu
podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji.
                                                                               § 16
Najemca jest obowiązany składać Spółce raz na 2 lata w terminie do 30 kwietnia danego roku deklarację o średnim
miesięcznym dochodzie przypadającym na członka gospodarstwa domowego najemcy w roku poprzednim.
                                                                               § 17
Najemca lub osoba ubiegająca się aktualnie o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana na żądanie Spółki przedstawić
zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby
zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
                                                                              § 18
1. Jeżeli najemca nie złożył deklaracji określonej w § 16 w terminie tam określonym , Spółka może wypowiedzieć
umowę najmu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego.
2. Jeżeli najemca wykaże w deklaracji, o której mowa w § 16 dochody przekraczające wysokość określoną w § 1,
Spółka może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować czynsz wolny;
wypowiedzenie następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego .
3. Jeżeli najemca w deklaracji, o której mowa w § 16 złożył oświadczenie niezgodne z prawdą, Spółka wypowie mu
umowę najmu w formie pisemnej pod rygorem nieważności bez zachowania terminu wypowiedzenia; po
rozwiązaniu umowy, w razie pozostawania w lokalu, jego użytkownik zobowiązany będzie płacić Spółce
odszkodowanie miesięczne za bez umowne korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki
obowiązywałby, gdyby umowa nie została rozwiązana
4. Jeżeli najemca uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, Spółka wypowie mu
umowę najmu w formie pisemnej pod rygorem nieważności bez zachowania terminu wypowiedzenia.
                                                                              § 19
Jeżeli umowa najmu została zawarta z naruszeniem któregokolwiek z wymogów określonych w § 1, stosuje się zasady
wypowiedzenia określone w §18 pkt.4.
                                                                              § 20
W sprawach sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego jak
też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub , które powinny być przez składającego deklarację przechowywane
w celu udostępnienia na żądanie Spółki , stosuje się odpowiednie przepisy wykonawcze do właściwej ustawy regulującej
zasady najmu lokali mieszkalnych , dotyczące deklarowania dochodów dla potrzeb ustalenia wysokości tych dodatków.

 

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu