Tbs_Page_logo2.jpg
 

Ostrów Maz. 27.04.2024 r.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. administrator budynków Wspólnot Mieszkaniowych i zarządca budynków komunalnych Miasta Ostrów Mazowiecka, składa zapytanie ofertowe na wykonanie badań instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w poszczególnych administrowanych budynkach.

Wykonawca spełni warunek uczestnictwa w konkursie ofert, jeżeli wykaże że dysponuje osobami uprawnionymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, na stanowisku dozoru i eksploatacji, z wpisem uprawniającym do wykonywania prac kontrolno - pomiarowych.

Oferty należy składać do dnia 12.04.2024 r. do godziny 8:00 w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. T. Kościuszki 20, pokój nr 2. Otwarcie ofert nastąpi 12.04.2024 r. o godzinie 9:00.

Zakres i warunki zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekcie umowy, które stanowią integralną część zapytania ofertowego.

 

W załączeniu:

 

.

PRZETARGI i KONKURSY

WAŻNE LINKI

Jesteśmy na Facebook'u

Przejdż do profilu